"ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΟ"

Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.


Ορισμός: Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:

 • προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή.
 • με την ελεύθερη βούληση του ιδίου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό.
 • χωρίς οικονομική αμοιβή
 • μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.

Αρχές του εθελοντισμού

 • Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή
 • Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται
 • Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής.
 • Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα.
 • Ο εθελοντισμός είναι νομιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας τους.
 • Ο εθελοντισμός είναι μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαωτολλογικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς.
 • Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία.
 • Οι εθελοντές δεν παίρνουν την θέση αμειβόμενων  υπαλλήλων.
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων.
 • Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα διακιώματα και την ισότητα.

Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακή κατάσταση, μόλις το 1,2% πληθυσμού είναι εθελοντές όταν σε ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Σουηδία, η Ολλάνδια, η Ιρλανδία φτάνει το 24,5%. Από τις 12.500 μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι καταγεγραμμένες, μόνο οι 1.300 είναι ενεργές. Μέτα από έρευνα σε ένα δείγμα 1000 Ελλήνων, το 70% δεν γνώριζε τίποτα για τον εθελοντισμό, μόνο το 3% ήταν μέλος εθελοντικής ομάδας, το 40% δεν επιθυμεί να έχει συμμετοχή και το 16% έχει άριστη γνώση επί του θέματος.
Ο εθελοντισμός δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα για τους εξής λόγους:
 • Μειωμένη κοινωνική ευαισθησία και ηθική διαπεδαγώγηση
 • Μειωμένη ανάπτυξη
 • Περιορισμένος ρόλος της τοπική αυτοδιοίκησης 
 • Έλλειψη ενημέρωσης
/